Spring naar content

Scenario studie Spieringhorn

Amsterdam

Baljon | Projecten | Scenario studie Spieringhorn
baljon_amsterdam_spieringhorn_01

Spieringhorn tot nu toe: een perifeer gelegen sportpark
Sportpark Spieringhorn is in de jaren zeventig gerealiseerd om te voorzien in een behoefte aan sportvelden in Amsterdam-West. Het lag tot nu toe aan de rand van de stad
Sinds de ontwikkeling van het sportpark heeft de toevoeging/vernieuwing van velden en het beheer van het park vooral ad hoc plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot verrommeling in de inrichting en achterstallig onderhoud.

Toekomst: Spieringhorn als onderdeel van de stad
Het sportpark bevindt zich niet langer aan de rand van de stad. De verstedelijkingsdruk neemt toe en krijgt rondom Spieringhorn concreet vorm door de bouw van circa 3.500 tot 7.500 woningen en bijbehorende voorzieningen in Sloterdijk-Centrum en door stedelijke vernieuwing en verdichting in de woonbuurten van Geuzenveld-Slotermeer. Spieringhorn wordt daardoor steeds meer onderdeel van de stad. De naastgelegen woningbouw in Sloterdijk-Centrum vormt onderdeel van de eerste fase van Haven-Stad, maar ook in latere fasen is er sprake van een enorme woningbouwopgave. Hierdoor ontstaat een toenemende behoefte aan sportvoorzieningen, maar ook aan stedelijk groen en parkruimte. Dit vraagt om een andere benadering van Spieringhorn, waarbij het een bredere betekenis krijgt dan tot nu toe.

Opgave
De hoofddoelstelling voor Spieringhorn is het creëren van een kwalitatief hoogstaand stedelijk gebruiks- en verblijfsgebied waarbij de beschikbare ruimte optimaal wordt benut voor sport, bewegen en recreatie. Onderdeel van de opgave is het openbaar maken van het sportpark en ook het onderzoek naar de inpassing van een alles-in-één school. Dit betekent dat er niet alleen toegewerkt zal worden naar een optimaal functionerend sportpark. Het moet een gebied worden waar ook bewoners uit de omgeving naar toe komen om te wandelen, joggen, hond uit te laten, te picknicken; kortom hun vrije tijd te besteden.

het creëren van een kwalitatief hoogstaand stedelijk gebruiks- en verblijfsgebied waarbij de beschikbare ruimte optimaal wordt benut voor sport, bewegen en recreatie

baljon_amsterdam_spieringhorn_02
baljon_amsterdam_spieringhorn_03
baljon_amsterdam_spieringhorn_04

Ambities
Het verbreden en intensiveren van de sport
Het transformeren tot een stedelijk park met ruimte voor recreatie, leisure en informele sport
Het toevoegen van voorzieningen voor de buurt/stad: een sporthal en een alles-in-één school
Het optimaliseren van de duurzaamheid: proeftuin voor Amsterdam

De werkvorm was een scenariostudie op VO / Masterplanniveau.

Het voorkeursscenario is met een participatief proces tot stand gekomen. Omdat er reeds gebruikers van het sportpark zijn, is het belangrijk om met hen om tafel te gaan en de opgave te bespreken. Daarnaast zal het sportpark in de toekomst ook een andere functie vervullen, namelijk die van een park voor de omliggende buurten. Een gebied dat gelegenheid biedt voor ontmoeting, recreatie, spel, sport en ontspanning. Daarom zijn voor dit participatietraject ook buurtbewoners uitgenodigd deel te nemen.

Er is een participatietraject van vijf rondes georganiseerd (kick off met gebiedswandeling, 3x meedenksessie en 1x terugkoppeling) om met alle direct betrokkenen in en om Spieringhorn te komen tot scenario’s die middels de projectnota zijn voorgelegd aan het bestuur.

Uit het participatietraject zijn de belangen van diverse belanghebbenden naar voren gekomen en problemen in het gebied benoemd. Gedurende het proces is per scenario gekeken wat het voor het integrale ontwerp betekent als bepaalde wensen juist wel, of juist niet ingewilligd kon den worden.

Het proces werd door een striptekenaar beeldend verslagen.

baljon_amsterdam_spieringhorn_05
baljon_amsterdam_spieringhorn_06

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling
In samenwerking met Studio Scale (stedenbouw)
Status voorkeursvariant bestuurlijk vastgesteld

Scroll naar boven